Regler for sykmelding

sykemelding regler

Reglene for sykemelding.

Reglene for sykemeldinger er kompliserte. Her er hovedtrekkene du må huske på ved sykdom, egenmelding og sykemelding for arbeidstaker og arbeidsgiver. Den sykmeldte skal så tidlig som mulig prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet. Arbeidsgiver skal sammen med den sykmeldte utarbeide en plan for å få den sykmeldte raskest mulig tilbake til arbeid.

Ved sykmelding skal attesten «medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom» brukes. Legen skal alltid vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at en person skal være borte fra arbeidet. Om legen mener at sykmelding er nødvendig, skal gradert sykmelding være første alternativ.

Hvis arbeidstaker blir sykmeldt over åtte uker må utvidet legeerklæring brukes. Det må da være tungtveiende medisinske grunner som hindrer arbeidsaktivitet. Om årsaken til manglende aktivitet ikke kommer inn under lovbestemte unntak, skal sykepengene stoppes.

Arbeidstaker har plikt etter loven til å medvirke til avklaring av egen funksjonsevne. Arbeidstakere har plikt til å tilrettelegge for tilbakeføring på arbeidsplassen. Alle som er syke har plikt til å sette seg inn i reglene.

Leger som gjentatte ganger unnlater å følge reglene om sykmelding og dokumentasjon av arbeidsuførhet, kan risikere å miste retten til å skrive legeerklæringer som grunnlag for trygdeytelser.

Om man er arbeidsufør som følge av sykdom eller skade har man krav på sykepenger som erstatter lønn. Både arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere kan ha rett til sykepenger.

For å ha rett til sykepenger hos arbeidsgiver må arbeidstaker ha vært ansatt hos denne arbeidsgiver i minst fire uker. Dersom arbeidstaker har arbeidet hos arbeidsgiver i kortere tid, men av andre grunner oppfyller vilkårene for rett til sykepenger, vil NAV utbetale sykepenger.

Størrelsen på sykepengene og når man har krav på det avhenger av om man er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser. Men ikke alle har krav på sykepenger.

Vilkår for rett til sykepenger:
Arbeidsufør på grunn av egen sykdom eller skade.
I arbeid i minst fire uker før arbeidsuførheten inntrådte.
Arbeidsuførheten må medføre tap av pensjonsgivende inntekt.
Arbeidstaker må dokumentere arbeidsuførheten med egenmelding eller legeerklæring.
Selvstendig næringsdrivende og frilansere må dokumentere arbeidsuførheten med legeerklæring.

I stedet for sykepenger kan det gis reisetilskudd til dekning av nødvendige ekstra transportutgifter til og fra arbeidsstedet. Selv om man har sykemelding fra lege er det NAV som vurderer om man har rett til sykepenger.

Man må også oppholde seg i Norge om man har krav på sykepenger. Retten til sykepenger opphører etter sykmelding i ett år. Det er spesielle regler for sjømenn, bønder, fiskere, vernepliktige, personer som midlertidig har vært ute av arbeid og personer mellom 67 og 70 år.