Hva er en tariffavtale?

tariffavtale

Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår. Ifølge arbeidstvistloven er en fagforening en gruppe arbeidstakere eller arbeidstakeres foreninger som har til skal vareta arbeidstakernes interesser overfor deres arbeidsgivere.

Tariffavtaler kollektive avtaler som binder flere arbeidstakere, og som i ifølge til loven må inngås skriftlig. Tariffavtalen består oftest av en hovedavtale og en eller flere overenskomster.

Vanligvis oppfattes en tariffavtaler som de landsomfattende overenskomstene mellom fagforbund og arbeidsgiverorganisasjoner, og da gjerne Industrioverenskomsten mellom LO/Fellesforbundet og NHO/Norsk Industri. Disse avtalene har vanligvis envarighet på 2 år med bestemmelser om lønnsreguleringer for det andre året.

Spørsmål for den enkelte virksomheten kan reguleres ved særavtaler. Systemet for tariffavtaler i staten er regulert i Lov om offentlige tjenestetvister.

̨Hovedregelen er at tariffavtaler kun gjelder på arbeidsplasser der en flere arbeidstakere er organisert og bedriften har gått med på å inngå i en tariffavtale. Merk at verken arbeidstakere eller arbeidsgiver kan kreve seg tariffestede rettigheter uten tariffavtale. Innenfor enkelte bransjer er tariffavtalene allmenngjort. Unntaket er allmenngjorte tariffavtaler . Det er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen den spesifikke bransje eller yrket.

Vanlige tariffestede rettigheter er Avtalefestet pensjon (AFP), ubekvemstillegg, betaling for bevegelige helligdager, femte ferieuke og minstelønnsordning. Det er 3 måneders frist for å si opp en tariffavtale.

Det kalles tariffoppgjør når man forhandler om endringer, justeringer og fornying av en tariffavtale.