Tips om oppsigelse

oppsigelser

Tips om oppsigelse.

Et arbeidsforhold avsluttes når arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse. Det er for regler for hvordan en oppsigelse skal skje for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse gjelder for de fleste, men statstilsatte har egne bestemmelser i tjenestemannsloven og sjømenn, fiskere etc. bruker bestemmelsene i sjømannsloven.

Endringsoppsigelse er en delvis oppsigelse av arbeidsavtalen og omfattes av de samme reglene som ved vanlig oppsigelse.

En lovlig oppsigelse må være saklig begrunnet, det kan for eksempel være alvorlige brudd på arbeidsavtalen, nødvendig nedbemanning eller omstilling. Ved uenighet om en oppsigelse er saklig begrunnet, er det bare en domstol som har myndighet til å vurdere avgjørelsen.

Arbeidstakere har ekstra vern mot oppsigelser under sykdom og graviditet. Sykdom er ikke grunnlag for oppsigelse det første året man er sykemeldt. Sykdom kan likevel være grunn til oppsigelse, f.eks. om arbeidstaker har vært syk i mer enn ett år. Arbeidsgiver må da dokumentere at man har vudert tilrettelegging, omplassering og evt. annet.

Om det er uavklart om arbeidstaker kan komme tilbake i arbeid, må arbeidsgiver begrunne oppsigelse med at det er nødvendig for virksomhetens forsvarlige drift.

Graviditet eller foreldrepermisjon i barnets første leveår er heller ikke saklig grunn til oppsigelse.

Arbeidsgiver kan likevel si opp arbeidstakere mens vedkommende er sykmeldt det første året, gravid eller i foreldrepermisjon ved f.eks. nødvendig nedbemanning aller lignende forhold.

En oppsigelse må være skriftlig, leveres personlig til arbeidstaker eller sendes i rekommandert brev. Oppsigelsen skal inneholde informasjon om ulike rettigheter for arbeidstaker som f.eks. forhandlinger, søksmål og fortrinnsrett ved evt. ny ansettelse. Arbeidstaker kan også kreve skriftlig informasjon om årsaken til oppsigelsen.