Hva arbeidsgiver må vite om lønn

arbeidsgiver lønn

Det kan være smart å outsource lønn.

Selv om du velger å outsource lønnsfunksjonen, er det en del punkter alle bedriftsledere bør ha kunnskaper om når det gjelder lønnshåndtering. Nina Gonella, spesialist og teamleder for lønn på Accountor i Oslo, gir deg en innføring.

Som det går frem er lønn mer komplisert og detaljorientert enn det ved første øyekast kan virke. Mange små og mellomstore bedrifter finner det kostnadseffektivt, for ikke å snakke om tryggere (med tanke på sykdom og krav til stadig oppdatert kompetanse) å outsource lønnsfunksjonen.

A-meldingen

A-meldingen er et skjema som sendes til myndighetene via Altinn for hver enkelt medarbeider. Den inneholder opplysninger om arbeidsforhold, lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Den sendes inn senest den 5. i måneden etter at ytelsene er utbetalt. – Arbeidsgiver skal alltid legge kontantprinsippet til grunn. Dette betyr at lønn utbetalt f.eks. i april skal innrapporteres senest 5. mai. Det har ingen betydning når lønnen ble opptjent.

Arbeidsgiver kan gjerne foreta innrapportering etter hvert som ytelsene utbetales. Man kan også sende flere a-meldinger for samme person en måned, så lenge fristen overholdes. Da vil den sist innleverte være den som gjelder, forteller hun.

Arbeidsgiveravgift

Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av all skattbar inntekt, også av feriepenger, bonus, honorar, overtidsgodtgjørelse og ulempetillegg. Denne avgiften skal bidra til å dekke utgiftene til folketrygden, og finansiere pensjon, sykepenger og andre offentlige goder. Avgiften varierer fra 0 % til 14,1 %, avhengig av hvilken kommune arbeidstakeren skatter til.

Feriepenger

Fast ansatte lønnsmottakere har krav på 25 virkedager ferie hvert år. I følge ferieloven regnes også lørdager som virkedager. Har du ikke vært i jobb året før, har du imidlertid ikke krav på feriepenger. Feriepenger opptjenes året før de utbetales (opptjeningsår). Loven fastslår at man har krav på 10,2 % av opptjent lønn, bonus og provisjon (arbeidstakere over 60 år har krav på 12,5 %), mens mange har avtale med arbeidsgiver om 12 %.

Noen utbetalinger skal imidlertid ikke være med i beregningen av feriepenger: feriepengene du får utbetalt i opptjeningsåret, godtgjørelser for reiser, kostpenger, samt nettoutbytte m.m. I utgangspunktet skal feriepengene utbetales siste lønningsdag før ordinær ferie, men de fleste bedrifter utbetaler disse en bestemt måned, for eksempel juni. Man mottar ikke ordinær lønn denne måneden; feriepengene skal dekke tapt arbeidsinntekt i ferien, sier Gonella.

Sykepenger

For å ha krav på sykepenger må medarbeideren ha vært ansatt i bedriften din i fire uker sammenhengende før han eller hun blir syk. Du plikter å betale de 16 første kalenderdagene av sykemeldingsperioden; deretter overtar NAV. NAV dekker 100 % av lønnen opp til 6 G, et beløp som fastsettes 1. mai hvert år. Beløpet for 1 G i 2016 var 92.576 kr.

Fast ansatt, vikar, frilanser?

Det er også viktig at du forstår forskjellene mellom en fast hel- eller deltidsansatt, vikar og frilanser. Ifølge skattemyndighetene er en frilanser som leverer samme tjenesten regelmessig å regne som en ikke-ansatt lønnsmottaker når det gjelder beregning, trekk og innbetaling av dennes skatt og arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiver skal imidlertid ikke betale feriepenger, sykepenger eller pensjon til en frilanser.